• HOME
  • Genome & Medical Sciences

Research Center TOP Genome & MS Social S & Medicine

Research Center for Genome & Medical Sciences

Members

Director Hisao Masai
Vice Director Kawaji Hideya
Junior Investigator
  • Oboki Keisuke
  • Yoshizawa Naoko
  • Toyoaki Natsume
  • Nobumasa Watanabe
  • Saito Saki